Tổng nợ phải trả (Total Liabilities) là gì? Đặc điểm, phân loại và ưu điểm

Tổng nợ phải trả ( tiếng Anh : Total Liabilities ) là tổng những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà một cá thể hoặc công ty nợ bên ngoài .

Tổng nợ phải trả

Khái niệm

Tổng nợ phải trả trong tiếng Anh là Total Liabilities.

Tổng nợ phải trả là tổng các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà một cá nhân hoặc công ty nợ bên ngoài.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu phải bằng tổng tài sản .

Đặc điểm của Tổng nợ phải trả

Nợ phải trả có thể được mô tả như một nghĩa vụ chưa hoàn thành hoặc chưa được thanh toán giữa một bên với một bên khác. Nợ phải trả được giải quyết theo thời gian thông qua việc chuyển giao lợi ích kinh tế, bao gồm tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ.

Xem thêm : Bảo lãnh ngân hàng nhà nước và tiến trình bảo lãnh ngân hàng nhà nước – NAM HA LAW FIRM
Nợ phải trả gồm có nhiều khoản mục khác nhau, từ thanh toán giao dịch tiền thuê hàng tháng, những hóa đơn tiện ích, trái phiếu phát hành cho những nhà đầu tư và nợ thẻ tín dụng doanh nghiệp .
Doanh thu chưa thu được ( Unearned revenue ) cũng được cho một khoản nợ vì lệch giá vẫn chưa có được và đại diện thay mặt cho việc loại sản phẩm hoặc dịch vụ vẫn còn nợ người mua .
Khoản chi trả trong tương lai cho những thứ như những vụ kiện đang chờ xử lí và Bảo hành loại sản phẩm cũng phải được liệt kê là những khoản nợ, nếu như đã dự trữ và số tiền được ước tính một cách hợp lý. Đây được gọi là nợ tiềm tàng ( Contingent Liabilities ) .

Các loại Nợ phải trả

Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của một công ty thường được chia thành ba loại: nợ ngắn hạn, dài hạn và các khoản nợ khác.

Nợ ngắn hạn

Nợ thời gian ngắn ( Current liabilities ) là những khoản nợ đến hạn trong vòng một năm hoặc ít hơn. Chúng hoàn toàn có thể gồm có ngân sách tiền lương, tiền thuê nhà và những thông tin tài khoản phải trả ( AP ), tiền nợ của một công ty cho người mua của mình .
Bởi vì thanh toán giao dịch đáo hạn trong vòng một năm, những nhà đầu tư và nhà nghiên cứu và phân tích rất muốn xác lập rằng một công ty có đủ tiền mặt trên sổ sách của mình để giàn trải những khoản nợ thời gian ngắn hay không .

Nợ dài hạn

Nợ dài hạn (Long-term liabilities) là các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính không phải nợ khác có thời gian đáo hạn hơn một năm. Chúng có thể bao gồm các khoản nợ, khoản vay, nợ thuế hoãn lại và nghĩa vụ lương hưu.

Thanh khoản ít hơn là thiết yếu để trả cho những khoản nợ dài hạn vì những nghĩa vụ và trách nhiệm này tới hạn trong một khung thời hạn dài hơn .
Các nhà đầu tư và nghiên cứu và phân tích thường mong đợi họ sẽ được xử lý với những gia tài có được từ thu nhập hoặc thanh toán giao dịch kinh tế tài chính trong tương lai. Một năm thường là đủ thời hạn để biến hàng tồn dư thành tiền mặt .

Những khoản nợ khác

Trong trường hợp nợ phải trả, “ mục những khoản nợ khác ” hoàn toàn có thể đề cập đến những thứ như vay nợ liên kết kinh doanh và hay thuế bán hàng .
Xem thêm : Bảo hiểm y tế hộ mái ấm gia đình là gì ? Quy định bảo hiểm y tế hộ mái ấm gia đình ?
Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể biết khoản nợ khác của công ty bằng cách kiểm tra phần chú thích trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty .

Ưu điểm của Tổng nợ phải trả

Chỉ biết tổng nợ phải trả của cá nhân công ty thì phục vụ ít mục đích, nhưng khi so sánh tổng nợ phải trả của một công ty với đối thủ cạnh tranh hoạt động trong cùng lĩnh vực thì cho biết được nhiều hơn.

Khi được sử dụng cùng với những số liệu khác, tổng nợ phải trả hoàn toàn có thể là một thước đo hữu dụng để nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí của một công ty .
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu được sử dụng để nhìn nhận đòn kích bẩy kinh tế tài chính của một công ty, tỉ lệ này phản ánh năng lực vốn chủ sở hữu của cổ đông hoàn toàn có thể trả nợ tổng thể những khoản nợ tồn dư trong trường hợp suy thoái và khủng hoảng kinh doanh thương mại hay không .
Một tỉ lệ tựa như là tỉ lệ nợ trên gia tài, so sánh tổng nợ phải trả so với tổng tài sản để cho thấy gia tài được hỗ trợ vốn như thế nào .

Cân nhắc đặc biệt quan trọng so với Tổng nợ phải trả

Tổng nợ phải trả lớn hay nhỏ không phải là một chỉ số tài chính về chất lượng hoạt động kinh tế của công ty. Dựa trên lãi suất hiện hành áp dụng cho công ty, công ty ưa thích có được tài sản nợ bằng các khoản nợ phát sinh.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của một công ty có mối quan hệ trực tiếp với uy tín tín dụng thanh toán của nó. Nói chung, nếu một công ty có tổng nợ phải trả tương đối thấp, công ty hoàn toàn có thể nhận được lãi suất vay khuyến mại so với bất kể khoản nợ mới nào mà công ty được vay, vì tổng nợ phải trả thấp hơn sẽ giảm rủi ro đáng tiếc vỡ nợ .

(Theo Investopedia)

Trang chủ: https://pokimobile.vn
Danh mục: Tài chính – Kinh doanh

Rate this post