Các mẫu câu có từ ‘illustrate’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. (b) Illustrate the benefits of obedience.

b ) Hãy dùng thí dụ dẫn chứng những quyền lợi của sự vâng lời .

2. Illustrate how dependence on alcohol could develop.

Hãy dẫn chứng làm thế nào một người có thể đi đến chỗ bị lệ thuộc vào rượu.

3. Illustrate the heartache that sinful acts produce.

Hãy minh họa hậu quả đau buồn của hành vi tội lỗi .

4. Artifacts from ancient Egypt illustrate the process.

Những hình vẽ và tượng của nước Ai Cập cổ đại đã cho thấy quy trình xay hạt .

5. To illustrate: Imagine a ship that capsizes.

Để minh họa : Hãy tưởng tượng về một con tàu đang chìm .

6. To illustrate: A farmer cultivates the land.

Để minh họa : Một nông dân cày xới mảnh đất của mình .

7. • How did Jesus illustrate the need for watchfulness?

• Chúa Giê-su minh họa thế nào về sự thiết yếu phải thức canh ?

8. To illustrate: Consider the words “man” and “imperfect.”

Để minh họa : Hãy xem xét từ “ con người ” và từ “ bất toàn ” .

9. (b) Illustrate how spiritual values can be strangled.

( b ) Hãy minh họa cho thấy làm thế nào những giá trị thiêng liêng hoàn toàn có thể bị bóp nghẹt .

10. Illustrate the creative power of Jehovah’s holy spirit.

Hãy minh họa thế lực phát minh sáng tạo của thánh linh Đức Giê-hô-va .

11. The examples below illustrate merging and conflicting ad rules.

Các ví dụ dưới đây minh hoạ những quy tắc quảng cáo hợp nhất và xung đột .

12. Allow me to illustrate this principle through a story.

Cho phép tôi minh họa nguyên tắc này qua một câu truyện .

13. Illustrate how a person can have peace of mind.

Hãy minh họa làm thế nào một người có được tâm trí bình an

14. Illustrate how paying one debt can benefit many people.

Hãy minh họa vì sao việc trả một món nợ hoàn toàn có thể mang lại quyền lợi cho nhiều người .

15. (b) Illustrate how such hospitality can be mutually beneficial.

b ) Giải thích làm thế nào sự hiếu khách như vậy hoàn toàn có thể đem lại quyền lợi cho cả hai bên .

16. Why do “wings of eagles” fittingly illustrate divine protection?

Tại sao “ cánh chim ưng ” là minh họa thích hợp cho sự che chở của Đức Chúa Trời ?

17. Let me illustrate with a personal and treasured experience.

Tôi xin đề cử một kinh nghiệm tay nghề bản thân và quý giá .

18. (b) How did Jesus illustrate the consequences of unfaithfulness?

( b ) Chúa Giê-su dùng những minh họa nào để cho thấy hậu quả của sự bất trung ?

19. And there’s a beautiful experiment in neuroscience to illustrate this.

Và có 1 tác dụng thực nghiệm đẹp trong khoa học thần kinh để minh họa điều đó .

20. I tell it to you to illustrate a larger point.

Tôi kể với cô để lấy nó làm minh họa quan điểm lớn hơn .

21. (b) Relate an experience to illustrate strong faith in action.

( b ) Hãy kể một kinh nghiệm tay nghề cho thấy đức tin can đảm và mạnh mẽ được biểu lộ qua hành vi .

22. 1, 2. (a) What examples illustrate the field called biomimetics?

1, 2. ( a ) Có những thí dụ nổi bật nào về ngành gọi là phỏng sinh học ?

23. 17 To illustrate: Imagine trying to explain what kindness is.

17 Để minh họa : Hãy tưởng tượng bạn cố lý giải sự thánh thiện là gì .

24. To illustrate: Imagine that you are having difficulty sleeping well.

Để minh họa : Giả sử anh chị bị mất ngủ .

25. How did Jesus illustrate the relationship between master and slave?

Chúa Giê-su dùng ví dụ nào để cho thấy mối quan hệ giữa chủ và nô lệ ?

26. The scriptures provide many great examples to illustrate this idea.

Xem thêm:  Soulmate là gì và làm sao để nhận ra Tri kỷ, Định mệnh của mình?

Thánh thư đưa ra nhiều tấm gương sáng để minh họa ý nghĩ này .

27. How did Jesus illustrate the urgency of the preaching work?

Chúa Giê-su minh họa thế nào về tính cấp bách của việc làm rao giảng ?

28. Illustrate. (b) What is the subject of the next chapter?

Hãy minh họa. ( b ) Chương tới sẽ bàn luận điều gì ?

29. (b) Illustrate how we teach someone to observe Christ’s commands.

( b ) Hãy minh họa về cách tất cả chúng ta dạy một người giữ mệnh lệnh của Đấng Christ .

30. To illustrate, imagine you are walking in a beautiful park.

Để minh họa, hãy tưởng tượng bạn đang đi dạo trong một khu vui chơi giải trí công viên tuyệt đẹp .

31. Occasionally, a brief experience may illustrate the point under discussion.

Đôi khi một kinh nghiệm tay nghề ngắn hoàn toàn có thể minh họa cho ý đang đàm đạo .

32. Illustrate how a stand for right principles may be rewarded.

Xin kể một thí dụ cho thấy việc giữ vững nguyên tắc đúng sẽ có tác dụng tốt .

33. The above situations further illustrate why our “amen” matters to Jehovah.

Những trường hợp trên cho thấy rõ hơn việc tất cả chúng ta nói “ a-men ” quan trọng với Đức Giê-hô-va .

34. To illustrate: A young person in Brazil belonged to a gang.

Ví dụ : Một người trẻ tuổi ở Brazil thuộc một băng đảng .

35. This characteristic was employed by Jehovah to illustrate an important message.

Đức Giê-hô-va dùng đặc tính đó để làm rõ nghĩa một thông điệp quan trọng .

36. To illustrate: Imagine that you are traveling to see the ocean.

Chúng ta hãy xem một thí dụ : Hãy tưởng tượng bạn đang đi ra biển .

37. To illustrate: Most people agree that automobiles contribute to global warming.

Để minh họa : Phần đông người ta đều chấp thuận đồng ý rằng xe hơi góp thêm phần làm địa cầu ấm lên .

38. To illustrate: Suppose you had a box containing balls of different colors.

Để minh họa : Giả sử bạn có một cái hộp chứa nhiều quả banh, mỗi quả có một màu khác nhau .

39. Add charts to your reports to illustrate changes in metrics over time.

Hãy thêm biểu đồ vào báo cáo giải trình của bạn để minh họa những đổi khác về chỉ số theo thời hạn .

40. Jesus could hardly have found a better way to illustrate his point.

Chúa Giê-su khó hoàn toàn có thể dùng hình ảnh nào tốt hơn để minh họa ý ngài .

41. Illustrate the possible effects of our putting up with inconveniences without complaining.

Hãy minh họa tác dụng của việc chịu đựng những điều phiền phức mà không phàn nàn .

42. What experiences illustrate the good witness that results from our Christian conduct?

Vì hội nghị địa hạt đang đến gần, tất cả chúng ta nên đặt ra tiềm năng nào và tại sao ?

43. 7 Many experiences could be used to illustrate God’s acts of compassion.

7 Có nhiều kinh nghiệm tay nghề cho thấy hành vi trắc ẩn của Đức Chúa Trời .

44. Illustrate. (b) If we are fleeing from fornication, what do we avoid?

Hãy minh họa. ( b ) Nếu tránh sự gian dâm, tất cả chúng ta không làm điều gì ?

45. To illustrate: In Western lands young people dream of driving the family car.

Để minh họa : Ở những nước phương Tây, nhiều bạn trẻ mơ ước được lái xe hơi .

46. To illustrate: Suppose your hands were tied together with a single cotton thread.

Để minh họa : Giả sử hai tay bạn bị trói bằng một sợi chỉ .

47. How does the experience of Jacob Salomé illustrate the value of cart witnessing?

Làm thế nào kinh nghiệm tay nghề của anh Jacob Salomé cho thấy giá trị của việc làm chứng bằng quầy di động ?

48. To illustrate: Suppose a Christian is struggling with a tendency to view pornography.

Xem thêm:  Outro là gì? Những kiến thức quan trọng để tạo Outro?

Để minh họa : Giả sử một Fan Hâm mộ Đấng Christ phấn đấu chống lại khuynh hướng xem tài liệu khiêu dâm .

49. To illustrate: A man may design a knife to be used to carve meat.

Để minh họa : Một người hoàn toàn có thể sản xuất ra con dao với mục tiêu để cắt thịt .

50. To illustrate: Suppose that a government decides to set up a particular agency.

Để minh họa : Giả sử, cơ quan chính phủ nọ quyết định hành động xây dựng một cơ quan .

51. To illustrate: A father has an obligation to provide for his family materially.

Để minh họa : Một người cha có nghĩa vụ và trách nhiệm chu cấp cho mái ấm gia đình mình về vật chất .

52. To illustrate: Suppose you saw a piece of candy lying in the gutter.

Để minh họa : Giả sử bạn thấy một viên kẹo dưới cống rãnh .

53. Illustrate how some Christians might succumb to a danger involving 1 John 2:16.

Hãy trình diễn thế nào vài tín-đồ hoàn toàn có thể bị nguy hại liên-quan đến I Giăng 2 : 16 .

54. To illustrate: Suppose a doctor were to tell you to abstain from alcoholic beverages.

Để minh họa : Giả sử bác sĩ bảo bạn kiêng rượu .

55. You might illustrate the practical value of the instruction by relating a brief experience.

Bạn hoàn toàn có thể dẫn chứng giá trị thực tiễn của sự dạy dỗ bằng cách kể lại một kinh nghiệm tay nghề ngắn .

56. Jesus used the fig tree to illustrate what with regard to the nation of Israel?

Chúa Giê-su đã dùng cây vả để minh họa điều gì về nước Y-sơ-ra-ên ?

57. What role did a girdle play in a soldier’s armor, and what does it illustrate?

Dây thắt lưng đóng vai trò gì trong bộ binh giáp, và điều đó minh họa gì ?

58. The famous White Cliffs of Dover illustrate how the ocean captures and buries carbon.

Nổi tiếng Vách đá Trắng Dover minh họa cách mà đại dương bắt giữ và chôn vùi carbon .

59. To illustrate: A cut on your skin will heal in time, but it hurts now.

Để minh họa : Một vết thương ngoài da sẽ lành với thời hạn, nhưng hiện tại thì đau đớn .

60. 16 To illustrate: There was an elder who had a very ill-tempered unbelieving wife.

16 Để thí dụ : Một trưởng lão có vợ không tin đạo và rất nóng tính .

61. 6 To illustrate, imagine that a man has planted many beautiful flowers in his garden.

6 Để minh họa, hãy tưởng tượng một người cha trồng nhiều loại hoa trong vườn .

62. 4. (a) What do reports from the Orient illustrate with regard to honor and worship?

4. a ) Các báo cáo giải trình từ Á Châu chứng tỏ gì về việc tôn kính và thờ phượng ?

63. And I’ll illustrate that five- point framework by the extinction of the Greenland Norse society.

Và tôi sẽ làm rõ cơ sở 5 vấn đề này bằng sự diệt vong của xã hội người Na Uy ở Greenland .

64. And I’ll illustrate that five-point framework by the extinction of the Greenland Norse society.

Và tôi sẽ làm rõ cơ sở 5 vấn đề này bằng sự diệt vong của xã hội người Na Uy ở Greenland .

65. To illustrate, suppose we live in a relatively affluent country with a high standard of living.

Để minh họa, giả sử tất cả chúng ta sống trong một nước tương đối giàu với mức sống cao .

66. To illustrate: A good military commander sends his best soldier on a dangerous mission into enemy territory.

Để minh họa : Một viên tướng chỉ huy giỏi phái người lính tinh luyện nhất của mình thực thi một trách nhiệm nguy khốn trong lòng địch .

67. Why did Paul express grief, and what did he illustrate by means of a cultivated olive tree?

Tại sao Phao-lô buồn rầu và ông dùng cây ô-li-ve để miêu tả điều gì ?

68. Legal systems today illustrate that often the more laws there are, the more loopholes people find in them.

Xem thêm:  Những lưu ý khi viết CV

Hệ thống pháp lý ngày này là dẫn chứng cho thấy rằng thường thì càng có nhiều điều luật thì người ta lại càng tìm ra được nhiều kẽ hở trong pháp luật .

69. We might illustrate matters this way: The life that we enjoy is like the flame of a candle.

Chúng ta hoàn toàn có thể minh họa như vầy : Sự sống giống như ngọn lửa của một cây nến .

70. How does the case of Korah, Dathan, and Abiram illustrate that seeing does not always lead to believing?

Trường hợp của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram minh họa thế nào về việc không phải khi nào thấy mới tin ?

71. To illustrate: If a man asked your forgiveness for stealing your money, you might decide not to press charges.

Để minh họa : Nếu một người đã trộm tiền của bạn và xin được tha thứ, hoàn toàn có thể bạn quyết định hành động không thưa kiện .

72. The tricolour was ultimately selected, largely to illustrate the continuity between the Weimar Republic and this new German state.

Cờ tam tài sau cuối được lựa chọn, phần đông là nhằm mục đích minh họa cho tính liên tục giữa Cộng hòa Weimar và vương quốc Đức mới này .

73. To illustrate: Mara had already been weakened by prolonged depression when she lost her only son in a traffic accident.

Thí dụ : Mara đã bị suy nhược vì mắc chứng trầm uất kinh niên, rồi lại mất đứa con trai duy nhất trong một tai nạn thương tâm giao thông vận tải .

74. To illustrate: A man might say that his dog ‘lost its life’ when it was hit by a truck.

19 Để dẫn chứng : Trong vài ngôn từ, người ta hoàn toàn có thể nói con chó “ mất sự sống ” khi bị một xe vận tải đường bộ cán chết .

75. 14. (a) How did Jesus illustrate the value of grasping the spirit toward which the requirements of the Law pointed?

14. a ) Làm thế nào Giê-su lý giải giá trị của việc hiểu rõ niềm tin được những sự yên cầu của Luật pháp nêu ra ?

76. Or imagine that you want to use an experience to illustrate the changes involved in putting on the new personality.

Bạn hoàn toàn có thể đề cập 1 số ít mẩu tin gần đây về cuộc chiến tranh, nạn đói hoặc động đất để dẫn chứng cho sự ứng nghiệm của những góc nhìn trong tín hiệu này .

77. To illustrate: People who love works of art will go to great lengths to restore badly damaged paintings or other works.

Để minh họa : Những tình nhân nghệ thuật và thẩm mỹ sẽ bỏ ra nhiều sức lực lao động để phục chế những bức tranh hoặc những khu công trình nghệ thuật và thẩm mỹ đã bị hư hại nặng .

78. To illustrate: Have you ever ridden in a car or on a bicycle that had a tire with a large bulge?

Để minh họa : Bạn có khi nào lái một chiếc xe hơi hoặc xe đạp điện mà bánh xe có chỗ bị phình to không ?

79. Or you might come across a recent statement in the news that will illustrate the point that you plan to discuss.

Hoặc bạn hoàn toàn có thể vô tình thấy một lời phát biểu mới gần đây trong bản tin sẽ làm sáng tỏ điểm bạn định tranh luận .

80. Different symbols and signs on the crowns–the moon, stars, eagle and palm, each illustrate the wearer’s religious faith and beliefs.

Những hình tượng khác nhau và những tín hiệu trên vương miện, Mặt Trăng, ngôi sao 5 cánh, con đại bàng và cành cọ, mỗi loại làm sáng tỏ cho đức tin tôn giáo và niềm tin của người đội chúng .

Rate this post