Apache HBase là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Apache HBase là gì?

Apache HBase là Apache HBase. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apache HBase – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Apache HBase là một loại đơn cử của công cụ cơ sở tài liệu được viết bằng Java và sử dụng với những yếu tố của Hadoop bộ ứng dụng nền tảng của Apache công cụ nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn. Apache HBase là một mẫu sản phẩm mã nguồn mở, như những yếu tố khác của Apache Hadoop. Nó đại diện thay mặt cho một trong những công cụ cơ sở tài liệu cho nguồn vào và đầu ra của tập dữ liệu lớn được kêu lạo xạo của Hadoop và những tiện ích và những nguồn lực khác nhau của nó .

Giải thích ý nghĩa

Apache HBase là một cơ sở dữ liệu không quan hệ phân phối, có nghĩa là nó không lưu trữ thông tin trong cùng một cách như một thiết lập cơ sở dữ liệu relatable truyền thống. Các nhà phát triển và các kỹ sư chạy dữ liệu từ Apache HBase đến và đi từ các công cụ Hadoop MapReduce như để phân tích dữ liệu. Cộng đồng Apache thúc đẩy Apache HBase như một cách để có thể truy cập trực tiếp đến các tập dữ liệu lớn. Các chuyên gia chỉ ra rằng HBase được dựa trên một cái gì đó gọi là Google BigTable, một hệ thống lưu trữ phân tán.

Xem thêm: Less là gì

What is the Apache HBase? – Definition

Apache HBase is a specific kind of database tool written in Java and used with elements of the Apache software foundation’s Hadoop suite of big data analysis tools. Apache HBase is an open source product, like other elements of Apache Hadoop. It represents one of several database tools for the input and output of large data sets that are crunched by Hadoop and its various utilities and resources .

Understanding the Apache HBase

Apache HBase is a distributed non-relational database, which means that it doesn’t store information in the same way as a traditional relatable database setup. Developers and engineers run data from Apache HBase to and from Hadoop tools like MapReduce for data analysis. The Apache community promotes Apache HBase as a way to get direct access to big data sets. Experts point out that HBase is based on something called Google BigTable, a distributed storage system .

Thuật ngữ liên quan

  • Google BigTable
  • Apache Hadoop
  • Google File System (GFS)
  • Big Data
  • Distributed Database
  • Impala
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: Apache HBase là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post